روبان

کلینیک مجازی تخصصی بیماری های پستان

مشاوره جدید ورود به سامانه

مشاوره کرونا
بیماری های داخلی

دکتر نرجس زارعی
متخصص بیماری های داخلی
عضو هیئت علمی بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع مشاوره

دکتر محسن میدانی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
فلوشیپ فوق تخصصی عفونت در بیماران مبتلا به کانسر و پیوند
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

شروع مشاوره